RSS

Archiwa miesięczne: Luty 2018

Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 r.

Seria: Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku, red. naukowa Urszula Augustynia, Wydawnictwo Semper, Warszawa 2017:

Tom 1. Testamenty w księgach miejskich wileńskich z XVI i XVII w. Katalog, oprac. Kamil Frejlich. ISBN: 978-83-7507-223-5; Sygnatura: W.IIp.956a/1

Tom 2. Testamenty mieszkańców miast Wołynia od końca XVI do początku XVIII wieku. Katalog, oprac. Natalia Biłous.  ISBN: 978-83-7507-224-2; Sygnatura W.IIp.956a/2.

Tom 3. Katalog testamentów mieszkańców Brześcia i Grodna od XVI do początku XVIII wieku, oprac. Natalia Sliž. ISBN: 978-83-7507-226-6;  Sygnatura: W.IIp.956a/3.

Tom 4. Testamenty mieszkańców lwowskich z drugiej połowy XVI i z XVII wieku. Katalog, oprac. Oksana Winnyczenko. ISBN: 978-83-7507-234-1; Sygnatura: W.IIp.956a/4.

Tom 5. Testamenty z ksiąg sądowych małych miast polskich do 1525 roku, pod red. Agnieszki Bartoszewicz; opr.: Agnieszka Bartoszewicz, Krzysztof Mrozowski, Maciej Radomski, Katarzyna Warda. ISBN: 978-83-7507-236-5; Sygnatura: W.IIp.956a/5.

Tom 6. Katalog testamentów z krakowskich ksiąg miejskich do 1550 roku, oprac. Jakub Wysmułek. ISBN: 978-83-7507-239-6; Sygnatura W.IIp.956a/6.

Tom 7. Katalog testamentów poznańskich z drugiej połowy XVI i z XVII wieku, oprac. Andrzej Karpińskich, ISBN: 978-83-7507-243-3; Sygnatura W.IIp.956a/7.

3f27160d97ea07cd0e2e786191c8068b

Seria źródłowa Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku została przygotowana przez Zespół Historii Kultury Staropolskiej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jej celem jest nie tylko wydanie drukiem katalogów testamentów mieszkańców miast Rzeczypospolitej Obojga Narodów, lecz także zintensyfikowanie badań nad mieszczańskimi aktami ostatniej woli w sytuacji, gdy głównym przedmiotem zainteresowania historyków i edytorów polskich stały się testamenty szlacheckie.

Publikacja katalogów i poprzedzające ją prace badawcze pozwolą także nadrobić zapóźnienia w inwentaryzacji i badaniach testamentów mieszczańskich z terenów Rzeczypospolitej w stosunku do krajów ościennych. Katalogi będą istotną pomocą naukową dla wszystkich badaczy wykorzystujących źródła testamentalne. Ułatwią docieranie do rozproszonego materiału i skrócą czas kwerend w poszczególnych jednostkach archiwalnych. Dostarczą informacji o specyfice bazy źródłowej, formie i ogólnej treści źródeł testamentalnych. Wykonana podczas przygotowywania do druku digitalizacja cennych materiałów źródłowych, będących dziedzictwem narodowym zarówno Polski, jak i innych krajów należących niegdyś do I Rzeczypospolitej, pozwoli na ich bezpieczne zachowanie.

Zachęcamy do lektury!

 

 

 

 

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 28 lutego 2018 w Uncategorized

 

Dziedzictwo książąt mazowieckich.

Dziedzictwo książąt mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Archiwum Główne Akt Dawnych, 27-28 października 2016 r.,  redakcja naukowa Janusz Grabowski, Rafał Mroczek, Przemysław Mrozowski ; autorzy tekstów: Marek Cetwiński [i 20 pozostałych], Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum ; Archiwum Główne Akt Dawnych ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, Warszawa 2017.
ISBN: 978-83-7022-236-9; 978-83-940026-9-5; 978-83-65681-04-1.
Sygnatura: Z.VIIa.917.
v3

Publikacja zawiera materiały po sesji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Archiwum Główne Akt Dawnych w dniach 27-28 października 2016 r. Znajduje się w niej 20 artykułów stanowiących  podsumowanie aktualnie prowadzonych badań. Autorami referatów są historycy archiwiści, archeolodzy i sfragistycy, którzy przedstawiają temat i potrzeby z nim związane, w szerokim kontekście różnych nauk historycznych.

 

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 27 lutego 2018 w Uncategorized

 

Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka.

Zarządzanie dokumentacją : $b badania i dydaktyka, pod red. Roberta Degena i Marleny Jabłońskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016.
ISBN: 978-83-231-3787-0.
Sygnatura: IIp.962.
zarzadzanie-dokumentacja-badania,big,750257

Seria Biblioteka Zarządcy Dokumentacji powstała jako forma wymiany myśli naukowej na bardzo aktualny problem, jakim jest współczesna biurowość. W publikacjach niniejszej serii chcemy zmienić dotychczasową wąską optykę postrzegania biurowości jako głównego „producenta” dokumentacji, sięgającą XIX wieku, na nowoczesną, w której biurowość odgrywa inne bardzo ważne role: zarządcy informacją urzędową, wskaźnika sprawności i skuteczności podmiotu, narzędzia budowania jego wizerunku, także marketingowego. Biblioteka Zarządcy Dokumentacji jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych kwestiami funkcjonowania współczesnej biurowości, a zwłaszcza do badaczy zgłębiających tajniki biurowości tradycyjnej i nowoczesnej, zainteresowanych kierunkami ich zmian pod wpływem nowoczesnych technologii oraz przemian społecznych. Chcielibyśmy, aby po książki z naszej serii sięgali archiwiści zaangażowani na stanowiskach związanych z kształtowaniem narastającego zasobu, na których – z racji kontrolowania i uzgadniania instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji dot. archiwów zakładowych i składnic akt – ważna i niezbędna jest wiedza o funkcjonowaniu współczesnej biurowości. Życzylibyśmy sobie, aby do naszych publikacji zaglądali archiwiści w instytucjach pełniących funkcję koordynatorów kancelaryjnych, czerpiąc z nich wiedzę użyteczną na co dzień. Mamy nadzieję, że z naszych opracowań będą też korzystać urzędnicy w poszukiwaniu praktycznych porad, zwłaszcza ci spośród nich, którzy sprawują kontrolę nad czynnościami kancelaryjnymi lub są zobowiązani do przygotowania instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt lub instrukcji o organizacji i funkcjonowaniu archiwów bieżących. Chcielibyśmy, aby z poszczególnych tomów Biblioteki skorzystali także pracownicy firm komputerowych specjalizujących się w opracowaniu programów do elektronicznego zarządzania dokumentacją w instytucji i sięgali po informacje o podstawowych zadaniach biurowości (kancelarii) w instytucji, obiegu dokumentacji nie tylko elektronicznej oraz o zadaniach i roli archiwum zakładowego lub składnicy akt na etapie przechowywania dokumentów.

Pomysłodawca serii – Halina Robótka.

 

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 23 lutego 2018 w Uncategorized

 

Urzędy, stanowiska i tytuły urzędowe w Królestwie Polskim (1815-1915).

Alicja Kulecka, Emil Hoff, Urzędy, stanowiska i tytuły urzędowe w Królestwie Polskim (1815-1915). Materiały do słownika, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

ISBN: 978-83-235-3051-0.

Sygnatura: W.XVIIa.2716.

pol_pl_Urzedy-stanowiska-i-tytuly-urzedowe-w-Krolestwie-Polskim-1815-1915-Materialy-do-slownika-7511_1

Publikacja stanowi próbę ujęcia dziejów urzędów w Królestwie Polskim w formę słownika, w układzie alfabetycznym ułatwiającym wyszukanie potrzebnych informacji. Dostarcza podstawowych danych o urzędach, ich kompetencjach i czynnościach wykonywanych na poszczególnych stanowiskach. Hasła odnoszące się do instytucji obejmują: opis kompetencji danego urzędu, najważniejsze akty prawne stanowiące podstawę jego działalności, prezentację struktury oraz bibliografię. Hasła dotyczące stanowisk i tytułów zawierają: informacje o aktach prawnych tworzących lub przynajmniej wymieniających dane stanowisko, opis funkcji i bibliografię.
Publikacja obejmuje urzędy działające na podstawie konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 roku oraz instytucje dziedziczące ich kompetencje istniejące w latach 1832–1867. Z okresu intensywnej unifikacji z Rosją wybrano urzędy terenowe podlegające Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Rosji, a pominięto urzędy administracji rosyjskiej działające na terenie Królestwa Polskiego od 1815 roku. W części dotyczącej stanowisk i tytułów uwzględniono przede wszystkim urzędy cywilnej administracji centralnej i terenowej, przy czym na poziomie terenowym wymieniono stanowiska typowe dla danej instytucji, nie różnicując ich dla poszczególnych jednostek administracyjnych (wyjątek stanowi administracja Warszawy).

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 22 lutego 2018 w Uncategorized

 

Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie „wskrzeszonej ” Polski lat 1807-1830.

Mikołaj Getka-Kenig, Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie „wskrzeszonej” Polski lat 1807-1830, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2017.

ISBN: 978-83-242-3131-7.

Sygnatura: XIXc.2473.

getka_kenig

Książka opisuje pomniki publiczne w Księstwie Warszawskim, Królestwie Polskim, Wolnym Mieście Krakowie i Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1807–1830, a więc w tych politycznych bytach na terenie dawnej Rzeczypospolitej, które na początku XIX wieku aspirowały do statusu „wskrzeszonej” Polski. Poddaje ona analizie ideologiczną wymowę pomnikowej komemoracji zasłużonych jednostek, będącej charakterystycznym zjawiskiem na tym obszarze w tym czasie. Pomniki publiczne promowały różne wizje osobowego ideału, na których określone grupy politycznego interesu chciały oprzeć „wskrzeszoną” wspólnotę narodową. Analiza pomników jako specyficznych obiektów artystycznych, uobecniających zagadnienie „wskrzeszonej” tożsamości Polaków w przestrzeni (a zatem i sferze) publicznej, unaocznia nam ścisłą zależność ich formy wizualno-przestrzennej od względów ideologicznych i potrzeby dostosowania propagandowego przekazu do spodziewanego odbiorcy. Niniejsza monografia pogłębia więc naszą wiedzę o polityczno-społecznym ugruntowaniu sztuki w tym szczególnym okresie, w którym na ziemiach polskich rodziła się artystyczna nowoczesność. Ta ostatnia była wyznaczana właśnie takimi specyficznymi zjawiskami jak pomniki publiczne, które zaprzęgały elitarne formy artystycznego wyrazu w służbę demokratyzującego się życia politycznego doby porozbiorowej. Jest to zarazem pierwsze opracowanie tematu ówczesnej ideologii „wskrzeszenia” w ogóle, dlatego też adresowane nie tylko do osób zainteresowanych historią sztuki, ale i również historią polityczną i społeczno-kulturową początku XIX wieku.

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 21 lutego 2018 w Uncategorized

 

Bunty w późnorepublikańskich armiach rzymskich.

Michał Norbert Faszcza, Bunty w późnorepublikańskich armiach rzymskich (88-30 przed Chr.), Wydawnictwo Napoleona V, Oświęcim 2017.

ISBN: 978-83-7889-494-0.

Sygnatura: VIa.4600.

faszcza

„Przechodząc do oceny merytorycznej dysertacji Michała N. Faszczy pragnę z pełnym przekonaniem podkreślić, że jego rozważania bez wątpienia wnoszą istotny wkład w naukowy dyskurs dotyczący szeroko rozumianej rzymskiej wojskowości, a także rozważań nad rzymską dyscypliną wojskową, prawem wojskowym (ius militare) i prawem rzymskim w ogóle. Autorowi recenzowanej pracy udało się w znakomity sposób wykazać, że nasza wiedza w tej materii jest często skażona interpretacjami, które dotyczą innej epoki historycznej, a mianowicie Cesarstwa, przenoszonymi przez badaczy (mniejsza zresztą o to, czy świadomie, czy też nie) na okres późnej Republiki. [… ] Chciałbym również bardzo mocno zaakcentować oryginalność wywodów autora, co jest wynikiem przeprowadzenia przezeń skrupulatnej analizy zachowanych testimoniów źródłowych, jak również krytycznej lektury współczesnych opracowań naukowych. ”
(z recenzji dr. hab. Krzysztofa Królczyka, prof. UAM).

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 19 lutego 2018 w Uncategorized

 

Pierwsze stulecie Jagiellonów

Wojciech Fałkowski, Pierwsze stulecie Jagiellonów, Kraków, Wydawnictwo Avalon ; Muzeum Historii Polski, Kraków 2017.

ISBN: 978-83-7730-271-2.

Sygnatura: W.VIIa.913.

pierwsze-stulecie-jagiellonow-b-iext52484881

Książka „Pierwsze stulecie Jagiellonów” zawiera wybór artykułów Wojciecha Fałkowskiego poświęconych Polsce i Europie jagiellońskiej, które historyk uznał za najbardziej reprezentatywne dla nurtu swoich badań nad dynastią Jagiellonów. Prace powstały na przestrzeni 30 lat – najstarszy wybrany artykuł pochodzi z 1985, natomiast najnowszy z 2015 roku.

Historyk w swoich artykułach przedstawił narodziny dynastii Jagiellonów oraz założenia programowe nowej dynastii. Lata 1386-1400 to lata tworzące początek epoki jagiellońskiej i wyznaczające pierwszy, wstępny okres polityki zagranicznej dynastii. Wojciech Fałkowski zwraca również uwagę, że rządy Jagiełły były przyjmowane z nieufnością, a nawet z jawną niechęcią. Tym, co zadecydowało o wzroście prestiżu Jagiełły była zręczna gra polityczna, otrzymane królewskie namaszczenie, długoletnia stabilizacja rządów, a także odniesione zwycięstwo grunwaldzkie. Historyk w swoich artykułach naukowych poruszył również relacje Władysława Jagiełły z przedstawicielami duchowieństwa, często będące konfliktowymi. Wojciech Fałkowski w swoich rozważaniach badawczych opisuje też rządy następców Władysława Jagiełły, zwłaszcza Kazimierza Jagiellończyka. Monarcha chciał sprawować władzę jak dominus naturalis, a musiał dostosować się do wymogów monarchii konsensusu politycznego. W obszarze zainteresowań historyka jest również koncepcja budowy Europy jagiellońskiej, która miała powstać na drodze obsadzania tronów przez synów Kazimierza – Władysława Czeskiego oraz Jana Olbrachta. Książkę zamyka artykuł poświęcony pogrzebowi Zygmunta Augusta – ostatniego władcy dynastii jagiellońskiej.

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 16 lutego 2018 w Uncategorized