RSS

Pierwsze wieki chrześcijaństwa w Polsce do roku 1200.

Pierwsze wieki chrześcijaństwa w Polsce do roku 1200, pod redakcją naukową Jana Tyszkiewicza i Krzysztofa Łukawskiego, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe „Atena”, Pułtusk 2017.

ISBN: 978-83-7549-308-5.

Sygnatura: XVIIIa.4534.

pierwszytysz

„Po półwieczu badań, ogólnych i szczegółowych, temat wprowadzania chrześcijaństwa  w państwie polskim, został stosunkowo wszechstronnie opracowany. Data, miejsce chrztu Mieszka I, konsekwencje  polityczne, budowanie zrębów organizacji Kościoła, metody i uczestnicy akcji misyjnych itd., zostały już dostatecznie przedyskutowane. Nie zawsze zresztą konkluzje zostały powszechnie przyjęte. Na wielu odcinkach tej tematyki dyskusja trwa i trwać będzie […]. Pierwsze wieki – od połowy X do końca XII stulecia – umożliwiają prezentację wybranych wątków: budowania sieci parafialnej Kościoła, gromadzenia i pisania ksiąg liturgicznych, szerzenia kultu wybranych świętych, kultu relikwii i organizowania ruchu pielgrzymkowego […]”.

(z przedmowy).

Zachęcamy do lektury!

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 5 marca 2018 w Uncategorized

 

Lista nabytków styczeń – luty 2018.

logo_72dpi

Lista nabytków:

Nowości Styczeń-Luty 2018

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 2 marca 2018 w Uncategorized

 

Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 r.

Seria: Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku, red. naukowa Urszula Augustynia, Wydawnictwo Semper, Warszawa 2017:

Tom 1. Testamenty w księgach miejskich wileńskich z XVI i XVII w. Katalog, oprac. Kamil Frejlich. ISBN: 978-83-7507-223-5; Sygnatura: W.IIp.956a/1

Tom 2. Testamenty mieszkańców miast Wołynia od końca XVI do początku XVIII wieku. Katalog, oprac. Natalia Biłous.  ISBN: 978-83-7507-224-2; Sygnatura W.IIp.956a/2.

Tom 3. Katalog testamentów mieszkańców Brześcia i Grodna od XVI do początku XVIII wieku, oprac. Natalia Sliž. ISBN: 978-83-7507-226-6;  Sygnatura: W.IIp.956a/3.

Tom 4. Testamenty mieszkańców lwowskich z drugiej połowy XVI i z XVII wieku. Katalog, oprac. Oksana Winnyczenko. ISBN: 978-83-7507-234-1; Sygnatura: W.IIp.956a/4.

Tom 5. Testamenty z ksiąg sądowych małych miast polskich do 1525 roku, pod red. Agnieszki Bartoszewicz; opr.: Agnieszka Bartoszewicz, Krzysztof Mrozowski, Maciej Radomski, Katarzyna Warda. ISBN: 978-83-7507-236-5; Sygnatura: W.IIp.956a/5.

Tom 6. Katalog testamentów z krakowskich ksiąg miejskich do 1550 roku, oprac. Jakub Wysmułek. ISBN: 978-83-7507-239-6; Sygnatura W.IIp.956a/6.

Tom 7. Katalog testamentów poznańskich z drugiej połowy XVI i z XVII wieku, oprac. Andrzej Karpińskich, ISBN: 978-83-7507-243-3; Sygnatura W.IIp.956a/7.

3f27160d97ea07cd0e2e786191c8068b

Seria źródłowa Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku została przygotowana przez Zespół Historii Kultury Staropolskiej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jej celem jest nie tylko wydanie drukiem katalogów testamentów mieszkańców miast Rzeczypospolitej Obojga Narodów, lecz także zintensyfikowanie badań nad mieszczańskimi aktami ostatniej woli w sytuacji, gdy głównym przedmiotem zainteresowania historyków i edytorów polskich stały się testamenty szlacheckie.

Publikacja katalogów i poprzedzające ją prace badawcze pozwolą także nadrobić zapóźnienia w inwentaryzacji i badaniach testamentów mieszczańskich z terenów Rzeczypospolitej w stosunku do krajów ościennych. Katalogi będą istotną pomocą naukową dla wszystkich badaczy wykorzystujących źródła testamentalne. Ułatwią docieranie do rozproszonego materiału i skrócą czas kwerend w poszczególnych jednostkach archiwalnych. Dostarczą informacji o specyfice bazy źródłowej, formie i ogólnej treści źródeł testamentalnych. Wykonana podczas przygotowywania do druku digitalizacja cennych materiałów źródłowych, będących dziedzictwem narodowym zarówno Polski, jak i innych krajów należących niegdyś do I Rzeczypospolitej, pozwoli na ich bezpieczne zachowanie.

Zachęcamy do lektury!

 

 

 

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 28 lutego 2018 w Uncategorized

 

Dziedzictwo książąt mazowieckich.

Dziedzictwo książąt mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Archiwum Główne Akt Dawnych, 27-28 października 2016 r.,  redakcja naukowa Janusz Grabowski, Rafał Mroczek, Przemysław Mrozowski ; autorzy tekstów: Marek Cetwiński [i 20 pozostałych], Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum ; Archiwum Główne Akt Dawnych ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, Warszawa 2017.
ISBN: 978-83-7022-236-9; 978-83-940026-9-5; 978-83-65681-04-1.
Sygnatura: Z.VIIa.917.
v3

Publikacja zawiera materiały po sesji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Archiwum Główne Akt Dawnych w dniach 27-28 października 2016 r. Znajduje się w niej 20 artykułów stanowiących  podsumowanie aktualnie prowadzonych badań. Autorami referatów są historycy archiwiści, archeolodzy i sfragistycy, którzy przedstawiają temat i potrzeby z nim związane, w szerokim kontekście różnych nauk historycznych.

 

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 27 lutego 2018 w Uncategorized

 

Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka.

Zarządzanie dokumentacją : $b badania i dydaktyka, pod red. Roberta Degena i Marleny Jabłońskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016.
ISBN: 978-83-231-3787-0.
Sygnatura: IIp.962.
zarzadzanie-dokumentacja-badania,big,750257

Seria Biblioteka Zarządcy Dokumentacji powstała jako forma wymiany myśli naukowej na bardzo aktualny problem, jakim jest współczesna biurowość. W publikacjach niniejszej serii chcemy zmienić dotychczasową wąską optykę postrzegania biurowości jako głównego „producenta” dokumentacji, sięgającą XIX wieku, na nowoczesną, w której biurowość odgrywa inne bardzo ważne role: zarządcy informacją urzędową, wskaźnika sprawności i skuteczności podmiotu, narzędzia budowania jego wizerunku, także marketingowego. Biblioteka Zarządcy Dokumentacji jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych kwestiami funkcjonowania współczesnej biurowości, a zwłaszcza do badaczy zgłębiających tajniki biurowości tradycyjnej i nowoczesnej, zainteresowanych kierunkami ich zmian pod wpływem nowoczesnych technologii oraz przemian społecznych. Chcielibyśmy, aby po książki z naszej serii sięgali archiwiści zaangażowani na stanowiskach związanych z kształtowaniem narastającego zasobu, na których – z racji kontrolowania i uzgadniania instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji dot. archiwów zakładowych i składnic akt – ważna i niezbędna jest wiedza o funkcjonowaniu współczesnej biurowości. Życzylibyśmy sobie, aby do naszych publikacji zaglądali archiwiści w instytucjach pełniących funkcję koordynatorów kancelaryjnych, czerpiąc z nich wiedzę użyteczną na co dzień. Mamy nadzieję, że z naszych opracowań będą też korzystać urzędnicy w poszukiwaniu praktycznych porad, zwłaszcza ci spośród nich, którzy sprawują kontrolę nad czynnościami kancelaryjnymi lub są zobowiązani do przygotowania instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt lub instrukcji o organizacji i funkcjonowaniu archiwów bieżących. Chcielibyśmy, aby z poszczególnych tomów Biblioteki skorzystali także pracownicy firm komputerowych specjalizujących się w opracowaniu programów do elektronicznego zarządzania dokumentacją w instytucji i sięgali po informacje o podstawowych zadaniach biurowości (kancelarii) w instytucji, obiegu dokumentacji nie tylko elektronicznej oraz o zadaniach i roli archiwum zakładowego lub składnicy akt na etapie przechowywania dokumentów.

Pomysłodawca serii – Halina Robótka.

 

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 23 lutego 2018 w Uncategorized

 

Urzędy, stanowiska i tytuły urzędowe w Królestwie Polskim (1815-1915).

Alicja Kulecka, Emil Hoff, Urzędy, stanowiska i tytuły urzędowe w Królestwie Polskim (1815-1915). Materiały do słownika, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

ISBN: 978-83-235-3051-0.

Sygnatura: W.XVIIa.2716.

pol_pl_Urzedy-stanowiska-i-tytuly-urzedowe-w-Krolestwie-Polskim-1815-1915-Materialy-do-slownika-7511_1

Publikacja stanowi próbę ujęcia dziejów urzędów w Królestwie Polskim w formę słownika, w układzie alfabetycznym ułatwiającym wyszukanie potrzebnych informacji. Dostarcza podstawowych danych o urzędach, ich kompetencjach i czynnościach wykonywanych na poszczególnych stanowiskach. Hasła odnoszące się do instytucji obejmują: opis kompetencji danego urzędu, najważniejsze akty prawne stanowiące podstawę jego działalności, prezentację struktury oraz bibliografię. Hasła dotyczące stanowisk i tytułów zawierają: informacje o aktach prawnych tworzących lub przynajmniej wymieniających dane stanowisko, opis funkcji i bibliografię.
Publikacja obejmuje urzędy działające na podstawie konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 roku oraz instytucje dziedziczące ich kompetencje istniejące w latach 1832–1867. Z okresu intensywnej unifikacji z Rosją wybrano urzędy terenowe podlegające Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Rosji, a pominięto urzędy administracji rosyjskiej działające na terenie Królestwa Polskiego od 1815 roku. W części dotyczącej stanowisk i tytułów uwzględniono przede wszystkim urzędy cywilnej administracji centralnej i terenowej, przy czym na poziomie terenowym wymieniono stanowiska typowe dla danej instytucji, nie różnicując ich dla poszczególnych jednostek administracyjnych (wyjątek stanowi administracja Warszawy).

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 22 lutego 2018 w Uncategorized

 

Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie „wskrzeszonej ” Polski lat 1807-1830.

Mikołaj Getka-Kenig, Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie „wskrzeszonej” Polski lat 1807-1830, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2017.

ISBN: 978-83-242-3131-7.

Sygnatura: XIXc.2473.

getka_kenig

Książka opisuje pomniki publiczne w Księstwie Warszawskim, Królestwie Polskim, Wolnym Mieście Krakowie i Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1807–1830, a więc w tych politycznych bytach na terenie dawnej Rzeczypospolitej, które na początku XIX wieku aspirowały do statusu „wskrzeszonej” Polski. Poddaje ona analizie ideologiczną wymowę pomnikowej komemoracji zasłużonych jednostek, będącej charakterystycznym zjawiskiem na tym obszarze w tym czasie. Pomniki publiczne promowały różne wizje osobowego ideału, na których określone grupy politycznego interesu chciały oprzeć „wskrzeszoną” wspólnotę narodową. Analiza pomników jako specyficznych obiektów artystycznych, uobecniających zagadnienie „wskrzeszonej” tożsamości Polaków w przestrzeni (a zatem i sferze) publicznej, unaocznia nam ścisłą zależność ich formy wizualno-przestrzennej od względów ideologicznych i potrzeby dostosowania propagandowego przekazu do spodziewanego odbiorcy. Niniejsza monografia pogłębia więc naszą wiedzę o polityczno-społecznym ugruntowaniu sztuki w tym szczególnym okresie, w którym na ziemiach polskich rodziła się artystyczna nowoczesność. Ta ostatnia była wyznaczana właśnie takimi specyficznymi zjawiskami jak pomniki publiczne, które zaprzęgały elitarne formy artystycznego wyrazu w służbę demokratyzującego się życia politycznego doby porozbiorowej. Jest to zarazem pierwsze opracowanie tematu ówczesnej ideologii „wskrzeszenia” w ogóle, dlatego też adresowane nie tylko do osób zainteresowanych historią sztuki, ale i również historią polityczną i społeczno-kulturową początku XIX wieku.

Zachęcamy do lektury!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 21 lutego 2018 w Uncategorized